De aanbevelingen van de Samenwerkingstafel middenhuur krijgen nog voor deze zomer vervolg. Minister Ollongren werkt aan een wetsvoorstel Maatregelen Middenhuur. Wat staat hier precies in? 

De aanbevelingen die worden overgenomen zijn onder andere het vereenvoudigen van de goedkeuringsprocedure voor woningcorporaties die in het middensegment willen verhuren. Ook kunnen gemeenten gemakkelijker gaan sturen op de toewijzing van deze woningen aan bepaalde huishoudens. Dat schrijft minister Ollongren (Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Van Gijzel
De Samenwerkingstafel middenhuur bracht begin dit jaar een rapport uit, ‘Samen bouwen aan middenhuur’,  van Rob van Gijzel. In gemeenten met een knellende vraag heeft hij het afgelopen jaar bestuurders, corporaties en investeerders bij elkaar gebracht om kansen, knelpunten en oplossingen in kaart te brengen. In 14 gemeenten is meer inzicht gekomen in de vraag naar middenhuurwoningen of zijn zelfs al concrete afspraken gemaakt over specifieke locaties.

Lokale prestatieafspraken
De aanpak van de samenwerkingstafel werkt, concludeert minister Ollongren. In de lopende regiogesprekken over het aanjagen van de woningbouw gaat zij er bij gemeenten op aandringen om lokaal prestatieafspraken te maken voor meer middenhuur.

Vereenvoudiging marktoets
De in het regeerakkoord afgesproken vereenvoudiging van de markttoets voor corporaties wordt in lijn met de voorstellen van Van Gijzel uitgewerkt, zodat corporaties gemakkelijker middenhuur kunnen realiseren op plekken waar dat nodig is. Zo worden belemmeringen door rendementseisen aan corporaties aangepakt. Het wetsvoorstel verduidelijkt verder in welke situaties gemeenten een verordening mogen opstellen om de toewijzing van een middenhuurwoningen aan bepaalde huishoudens te beïnvloeden.

‘Mogelijkheden benutten’
De afgelopen periode zijn al veel wetten en regels aangepast waardoor gemeenten gemakkelijker woningen voor middenhuur kunnen bestemmen en behouden. De minister roept de gemeenten op die mogelijkheden meer te benutten. Zo kunnen gemeenten sinds vorig jaar middenhuur als categorie opnemen in bestemmingsplannen. En bij de uitgifte van grond aan projectontwikkelaars kunnen zij voorwaarden stellen aan de hoogte van de huurprijs zodat woningen voor lange tijd in het middenhuursegment vallen.

Advies
Het ministerie is inmiddels een expertteam gestart dat regionale partijen adviseert over woningbouw in brede zin, en daarbij ook kan adviseren over specifiek middenhuur. Mocht landelijke wetgeving lokale partijen toch nog te weinig ruimte geven, dan zal de minister daar serieus naar kijken. Verder onderzoekt zij hoe private partijen kunnen bijdragen aan een fonds voor de voorfinanciering van binnenstedelijke locaties.

Hoofdkantoor
Westhavendijk 13
4463 AD GOES
Email: info@connect-verhuur.nl
Telefoon: 085 - 3033 949

Partners